Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Par nekustamā īpašuma "Jaunā iela 22" elektronisko izsoli

Cēsu novada Amatas apvienības pārvalde izsludina Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Jaunā iela 22”, Nītaure, Nītaures pagasts, Cēsu novads, kadastra Nr. 42680060209, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 42680060205 un platību 0,3729 ha, uz kuras atrodas būve (katlu māja) ar kadastra apzīmējumu 42680060165003 un kopējo platību 140,6 m2, elektronisko izsoli ar augšupejošu soli. Elektroniskās izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē www.amatasnovads.lv, Cēsu novada Amatas apvienības pārvaldē un elektronisko izsoļu vietnē www.izsoles.ta.gov.lv. Sīkāka informācija par zemes gabala robežām, tā  izmantošanu, kā arī apskati pa tālruni 29284389 (Līvija Ķauķīte).

Nekustamā īpašuma sākumcena 4100,00 EUR. Nodrošinājuma nauda – 10% no zemes gabala nosacītās cenas, t.i., 410,00 EUR. Izsoles solis – 300,00 EUR.

Izsole notiks elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2022.gada 14.marta plkst.13.00 līdz 2022.gada 13.aprīļa plkst.13.00. Izsoles pretendenti iesniedz pieteikumu izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2022.gada 14.marta plkst.13.00 līdz 2022.gada 3.aprīļa plkst.23.59.

Pirms pieteikšanās izsolei iemaksāt izsoles nodrošinājumu Cēsu novada pašvaldības (reģ. Nr. 90000031048) bankas kontā: AS “SEB banka”: konta Nr. LV51UNLA0004013130835.

Elektroniskās izsoles noteikumi
NĪ “Jaunā iela 22” vērtējums

 

 

 

Datums: 2022. gada 10. marts