Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Par nekustamā īpašuma "Raķeļi" elektronisko izsoli

Cēsu novada Amatas apvienības pārvalde izsludina Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Raķeļi”, Skujenes pagasts, Cēsu novads, kadastra Nr. 42780090062, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 42780090060 un platību 5,77 ha, tai skaitā meža zeme 2,73 ha ar mežaudzi, elektronisko izsoli ar augšupejošu soli. Elektroniskās izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē www.amatasnovads.lv, Cēsu novada Amatas apvienības pārvaldē un elektronisko izsoļu vietnē www.izsoles.ta.gov.lv. Sīkāka informācija par zemes gabala robežām, tā  izmantošanu, kā arī apskati pa tālruni 29479487 (Vita Demešenkova).

Nekustamā īpašuma sākumcena 22 900,00 EUR. Nodrošinājuma nauda – 10% no zemes gabala nosacītās cenas, t.i., 2290,00 EUR. Izsoles solis – 500,00 EUR.

Izsole notiks elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2022.gada 14.marta plkst.13.00 līdz 2022.gada 13.aprīļa plkst.13.00. Izsoles pretendenti iesniedz pieteikumu izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2022.gada 14.marta plkst.13.00 līdz 2022.gada 3.aprīļa plkst.23.59.

Pirms pieteikšanās izsolei iemaksāt izsoles nodrošinājumu Cēsu novada pašvaldības (reģ. Nr. 90000031048) bankas kontā: AS “SEB banka”: konta Nr. LV51UNLA0004013130835.

Elektroniskās izsoles noteikumi
NĪ “Raķeļi” vērtējums

 

 

Datums: 2022. gada 10. marts