Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Apstiprināts Cēsu novada 2023.gada budžets; pieaugums 14%

Apstiprināts Cēsu novada 2023.gada budžets; pieaugums 14%

Otrdien, 21. februārī, Cēsu novada domes deputāti ar 12 balsīm par, četrām pret, pieņēma 2023.gada budžetu, apstiprinot 96,53 miljonu eiro kopbudžeta ieņēmumus. Kopbudžeta 2023.gada izdevumi plānoti 96,53 miljonu eiro apmērā, no kuriem 7,105 miljoni eiro paredzēti Amatas apvienības pārvaldes un apvienības teritorijā esošo iestāžu darbības nodrošināšanai. Salīdzinot ar pagājušo gadu, budžeta palielinājums ir vairāk nekā 658 tūkstoši eiro.

Cēsu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi no nodokļiem 2023.gadā plānoti 35,953 miljoni eiro, kas ir par 26% vairāk nekā pērn. Lielākais īpatsvars nodokļu ieņēmumos ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim (89%) un nekustamā īpašuma nodoklim (8,7%).

“Budžeta prioritāte šogad, ņemot vērā lielos izmaksu pieaugumus visās pozīcijās, ir nodrošināt visu pašvaldības iestāžu, to darbības un sniegto pakalpojumu nepārtrauktību un atbalsta programmu turpināšanu,” akcentē Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs.

Pēc viņa teiktā, neskatoties uz fiskālajiem izaicinājumiem, budžetā izdevies rast un piesaistīt līdzekļus dažādu infrastruktūras objektu – izglītības, satiksmes, uzņēmējdarbības – attīstībai visa novada teritorijā par kopumā aptuveni 20 miljoniem eiro.

Arī 2023.gadā plānots turpināt veikt ieguldījumus ceļu kvalitātes uzlabošanai.  Finansējums paredzēts Dzintariņi-Meijermuiža ceļa seguma maiņai, ceļa posma Celmi-Šopas-Bāliņi ceļu virsmas uzlabošanai un grāvju tīrīšanai. Tāpat Līvu ciematā plānots pabeigt veloceliņa izbūvi, tam paredzot 230 000 eiro. Amatas apvienības pārvalde ieplānojusi izstrādāt ceļa Nītaure-Pakauši un Virpuļi-Briljanti ceļa seguma maiņas un virsmas uzlabošanas tehnisko projektu, tam paredzot 45 163 eiro.

Turpināsies un pavasarī atsāksies Drabešu Jaunās pamatskolas fasādes siltināšanas būvdarbi, lai paaugstinātu ēkas energoefektivitāti, kas ļaus ievērojami samazināt siltuma un elektroenerģijas patēriņu skolas ēkā. Būvdarbu izmaksas veidos 149 092 eiro. 2023.gadā iecerēts sagatavot Nītaures mūzikas un mākslas pamatskolas energoefektivitātes projektu. Savukārt Amatas pamatskolas ēkai Ieriķos plānots veikt apkures sistēmas maiņu. 

Ieriķos, Zaubē un Drabešos tiks veikta ūdens atdzelžotavas filtrējošā materiāla nomaiņa. Iecerēts izstrādāt Ieriķu stacijas ēkas projektu, projektēšanai atvēlot 20 000 eiro. 

Skujenē 2023.gadā tiks veikts Skujenes Tautas nama ēkas notekcauruļu ēkas drenāžas remonts un ēkas cokola remonts.  Savukārt veco ļaužu mājai “Vējsaules” plānots sagatavot tehnisko projektu ēkas siltināšanai. 

Āraišos un Ieriķos paredzēts veikt meliorācijas sistēmu uzlabošanu – grāvju attīrīšanu un caurteku nomaiņu par kopējo summu 26 000 eiro.  Ģikšos paredzēts nomainīt siltumtrasi posmā no Cēsu ielas līdz Kažoku ielai, kā arī uzstādīt siltumskaitītājus. 

Ievērojami finanšu ieguldījumi tiks ieguldīti sporta un kultūras dzīves nodrošināšanai, tam paredzot 98 581 eiro. Arī šogad iedzīvotājiem būs iespēja apmeklēt veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumus.

Nītaures mūzikas un mākslas pamatskola, Skujenes un Zaubes pamatskola turpinās aktīvu dalību vairākos ERASMUS+ projektos, pašvaldības atbalsts dalībai projektos  – 48 506 eiro. 

Kā prioritātes 2023.gada budžetā noteiktas: pašvaldības iestāžu darba turpināšana un energoresursu pārvaldība, kājāmgājēju, velosipēdistu un vispārīgās transporta infrastruktūras drošības uzlabošana, Eiropas Savienības u.c. ārējo finanšu instrumentu piesaiste iedzīvotāju sociālajai aizsardzībai un digitālajai pratībai un ekonomikas digitālajai transformācijai, dzīvojamā fonda uzlabošanai un papildināšanai, aprites ekonomikas un ilgtspējīgas uzņēmējdarbības veicināšanai. Tāpat kā novada budžeta prioritātes izceltas: kvalitatīvas un konkurētspējīgas izglītības attīstība, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai, daudzveidīgas kultūrvides stiprināšana un dalība šī gada Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju svētkos.

No budžeta izdevumiem lielākais īpatsvars, 43%, paredzēts izglītības funkcijas finansēšanai. Kopumā izglītībai plānoti 40,861 miljons eiro. Izdevumos iekļauts finansējums pedagogu darba algu pieaugumam 900 eiro par likmi skolās un 1070 eiro par likmi pirmsskolās. Kopumā 1,126 miljoni eiro paredzēti ēdināšanas atvieglojumiem novada izglītības iestādēs, 546 700 eiro plānoti skolēnu pārvadājumiem, tāpat arī 2023.gadā pašvaldība nodrošinās peldēt apmācību 1.-4.klašu skolēniem novadā.

Ekonomiskajai darbībai no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem plānots tērēt 22% jeb 20,72 miljonus eiro. Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas pasākumiem budžetā paredzēti 9,226 miljoni eiro jeb 10% no kopējiem pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem. Sociālās aizsardzības funkcijas veikšanai paredzēts finansējums 8,955 miljoni eiro jeb 9% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Funkcijai “Atpūta, kultūra, reliģija” pamatbudžetā plānoti 6,923 miljoni eiro jeb 7% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem.

Budžets ir pašvaldības finansiālās darbības pamatdokuments un finanšu instruments, ar ko tā nodrošina savu autonomo funkciju izpildi, kā arī veic ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanu ar pašvaldības finansiālajām iespējām.

Cēsu novada pašvaldības 2023.gada budžets izstrādāts, ievērojot likumā “Par pašvaldību budžetiem”, Pašvaldību likumā, Likumā par budžetu un finanšu vadību, kā arī nodokļu likumos, Ministru kabineta noteikumos, Finanšu ministrijas rīkojumā Nr. 866 “Par valsts pagaidu budžetu 2023. gadam” un rīkojumā Nr. 794 “Par Pamatprincipiem valsts pagaidu budžeta 2023. gadam sagatavošanai un izpildei” un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

Datums: 2023. gada 21. februāris