Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Apstiprināts līdzsvara budžets; prioritāte – infrastruktūra un konkurētspējīga novada attīstība

Šodien, 4.februārī, Cēsu novada domes deputāti ar 12 balsīm par, vienu pret, un pieciem deputātiem atturoties, pieņēma 2022.gada budžetu, apstiprinot 84,85 miljonu eiro kopbudžeta ieņēmumus. Kopbudžeta 2022.gada izdevumi plānoti 81,667 miljonu eiro apmērā, no tiem Amatas apvienības pārvaldes un iestāžu darbības nodrošināšanai – 7,843 miljoni eiro, katram apvienības iedzīvotājam paredzot 1486 EUR.  

“Turpināsies nemainīga teritorijas attīstība,” uzsver Amatas apvienības pārvaldes vadītāja p.i. Elita Eglīte, “apstiprinātais Cēsu novada budžets lielākos ieguldījumus paredz izglītības un sociālo jautājumu risināšanai. Galvenais uzdevums ir saglabāt ekonomisko attīstību, dabas un kultūras mantojuma bagātības, lai iedzīvotāji par savu dzīves vietu izvēlētos kādu no mūsu pieciem pagastiem. Ne velti pēdējos trīs gados iedzīvotāju skaits Amatas apvienībā nav samazinājies. Pašvaldības uzdevumi paliek tie paši, pakalpojumi iedzīvotājiem joprojām – pieejami un saprotami.” 

“Sagatavot pirmo jaunā Cēsu novada budžetu vienlaicīgi bija gan liels izaicinājums, gan atbildība. Pamatuzdevums bija to veidot vienlīdzīgu un taisnīgu visam novadam, apvienojot iepriekšējo septiņu novadu labākas iestrādes, izlīdzinot gan pakalpojumu grozu, atbalstu, gan attīstības potenciālu. Tāpēc atļaušos šī gada budžetu saukt par līdzsvara budžetu, ar ko visā novadā tiecamies uz vienmērīgu pakalpojumu pieejamību un atbalstu,” stāsta Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs. 

Atbilstoši Investīciju plānam lielākie Cēsu novada pašvaldības ieguldījumi 2022.gadā paredzēti izglītības infrastruktūrā. To vidū ir arī Amatas apvienībai nozīmīgi projekti: 

  • Pašvaldības ēku energoefektivitātes paaugstināšana: Drabešu Jaunajā pamatskolā -320 000 eiro. 
  • Nītaures mūzikas un mākslas pamatskolas rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde ēkas funkcionalitātes paaugstināšanai, apvienojot pamatskolu ar pirmsskolas izglītības iestādi un telpu grupām mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem. Darbiem tiek paredzēti 900 000 eiro, tehniskā projekta izstrādei – 32 979 eiro. 

2022.gadā paredzētas investīcijas Amatas apvienības pārvaldes izglītības iestāžu mācību inventāra atjaunošanai. Telpu un ēkas remonts plānots Skujenes, Zaubes un Spāres pamatskolā, telpas tiks remontētas arī Drabešu Jaunajā pamatskolā. Skolu ēku un telpu remontdarbu izmaksas veidos 59 497 eiro.  

Finanšu ieguldījumus plānots veikt arī publiskās telpas labiekārtošanai, piemēram, Līvos plānots izveidot skeitparku. Izmantojot LEADER projekta atbalstu, plānota Ģikšu ciema Putnu dīķa peldvietas labiekārtošana, izveidojot pontonu laipu. 

Skujenē 2022.gadā tiks veikta ēkas “Gaismas” jumta nomaiņa, tam paredzot 58 220 eiro. Jumta remontdarbi jau ir sākti Ieriķu stacijas ēkai, darbus paredzēts paveikt četru mēnešu laikā par kopējo summu 37 100 eiro.

Sērmūkšos tiks atjaunotas sporta centra telpas. Ēkā telpas ir nolietojušās, tās tiks atjaunotas un pielāgotas sporta nodarbībām Skujenes, Sermūkšu un apkārtnes iedzīvotājiem. 

Arī 2022.gadā plānots turpināt veikt ieguldījumus ceļu un ielu kvalitātes uzlabošanai, kā arī satiksmes drošības uzlabojumiem. Finansējums paredzēts ceļu infrastruktūras atjaunošanai posmā no Ieriķu gājēju celiņa no Pērsiešu ielas līdz Stacijas ielai, kā arī Līvu gājēju celiņa pagarināšanai līdz ceļam P14. Finansējums paredzēts asfalta seguma ieklāšanai posmā Zaube – Jaungalženi. Ceļa posmā Cēsu ceļš-Dzintariņi-Meijermuiža paredzēts veikt dubulto virsmas apstrādi. Tehniskā dokumentācija būs vairāku prioritāru ceļa posmu atjaunošanai visos piecos pagastos. Plānota Valsts autoceļu posmu sakārtošana P3 no Mālpils līdz Nītaurei un P14 no Cēsīm līdz krustojumam ar P20. 

Amatas apvienības pārvalde turpinās īstenot Igaunijas–Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projektu “Military Heritage”. Projekta gaitā Ieriķu dzelzceļa stacijas tuvumā paredzēts uzstādīt stacionāru virtuālās realitātes binokli Cēsu kauju tematikā. Tāpat turpināsies Āraišu ezerpils atjaunošanas darbi ezerpils ēkām.  

Ieplānota tehniskās dokumentācijas sagatavošana energoefektivitātes projektiem –
Zaubes “Akmentiņi”, Ieriķu dzelzceļa stacija, Drabešu internāta ēka. Paredzēta ūdens un kanalizācijas tīklu projektēšana Ozolu ielā Ieriķos. 

Amatas apvienības iedzīvotājiem no šī gada pieejami gan jauni, gan visā novadā vienoti sociālie pakalpojumi un pabalsti. Piemēram, bērnu piedzimšanas pabalsts 200 eiro apmērā, jauni pabalsti bāreņiem, aizgādņiem, aizbildņiem, bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem, personām ar kustību traucējumiem, lai pielāgotu vides pieejamību. 

Visiem novada iedzīvotājiem būs pieejamas kopīgas atbalsta programmas: 

  • Līdzfinansējums daudzdzīvokļu māju energoefektivitātei un iekšpagalmu labiekārtošanai; 
  • Atbalsts kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai;  
  • Konkurss uzņēmējdarbības atbalstam; 
  • Kultūras projektu konkursi; 
  • Digitālo prasmju attīstība iedzīvotājiem;  
  • Skolēniem – peldētprasmju apmācības un kultūras pasākumu apmeklēšana. 

 Pērn, īstenojot novadu reformu, Cēsu novadā apvienots 21 pagasts un divas pilsētas, kas iepriekš veidoja septiņus dažādus novadus. Plašajā, 2668,13 km2 teritorijā, kurā dzīvo 43 994 iedzīvotāju, pašvaldības funkcijas īsteno Cēsu novada Centrālā administrācija un sešas apvienību pārvaldes: Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu un Vecpiebalgas. 

Cēsu novada pašvaldības budžets skatāms ŠEIT

Budžeta paskaidrojuma raksts apskatāms ŠEIT.

Datums: 2022. gada 4. februāris