Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Dabas aizsardzības plāna projekta sabiedriskā apspriešana

Dabas aizsardzības plāna projekta sabiedriskā apspriešana

Sākot no 2022.gada 23.augusta norisinās Gaujas Nacionālā parka dabas aizsardzības plāna projekta sabiedriskā apspriešana.

Dabas aizsardzības plāns tiek izstrādāts laika periodam no 2023. līdz 2035.gadam. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmju laikā klātesošie tiks iepazīstināti ar Gaujas Nacionālā parka izveidošanas mērķiem, nozīmīgākajām dabas vērtībām un tās ietekmējošiem faktoriem, kā arī ar priekšlikumiem teritorijas apsaimniekošanai, teritorijas funkcionālajam zonējumam, kā arī piedāvāto individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu projektu. Katrs interesents var izvēlēties sev piemērotāko sanāksmes vietu, jo sabiedriskās apspriešanas sanāksmes visās norises vietās būs identiskas.

Dažādas atbildes uz jautājumiem par dabas aizsardzības plāna izstrādi ir pieejamas šeit: https://environment.lv/lv/gnp#biezak-uzdotie-jautajumi

Ar dabas aizsardzības plāna drukāto versiju no 2022.gada 23.augusta var iepazīties:

  • Cēsu novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads) darba laikā;

Ar dabas aizsardzības plāna elektronisko versiju no 23.augusta var iepazīties ŠEIT.

  • dabas aizsardzības plāna izstrādātāja mājaslapā www.environment.lv (sadaļā “Aktualitātes’’);
  • pašvaldību mājas lapās.

Rakstiskus priekšlikumus izstrādātājam var sūtīt līdz 2022.gada 26.septembrim uz pasta adresi Vīlandes iela 3–6, Rīga, LV-1010 vai e-pastu gauja@environment.lv

Dabas aizsardzības plāna izstrādi Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā veic SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" (Vīlandes iela 3–6, Rīga, LV-1010, tālrunis: 67242411, elle@environment.lv, www.environment.lv).

Dabas aizsardzības plāna izstrāde Gaujas Nacionālajam parkam īstenota Dabas aizsardzības pārvaldes īstenotā Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” Nr. 5.4.2.1./16/I/001 ietvaros.

Datums: 2022. gada 15. septembris