Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Drabešu pagasta iedzīvotāji tiekas ar Cēsu novada vadību

Drabešu pagasta iedzīvotāji tiekas ar Cēsu novada vadību

Otrdien, 28.novembrī Drabešu Jaunajā pamatskola norisinājās Cēsu novada pašvaldības sarunu vakars ar Drabešu pagasta iedzīvotājiem. 

Sarunu vakarā ar iedzīvotājiem tikās Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniece Inese Suija–Markova, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Atis Egliņš–Eglītis, Cēsu novada pašvaldības izpilddirektore Līga Bukovska un Amatas apvienības pārvaldes vadītāja Elita Eglīte.

Sarunu vakara aktuālāko jautājumu kopsavilkums

Kā attīstās Āraišu ezerpils Arheoloģiskais parks? Vai varam sagaidīt, ka tas tiks iekļauts UNESCO pasaules kultūras mantojuma nacionālajā sarakstā?

Āraišu ezerpils Arheoloģiskais parks ir Cēsu novada tūrisma attīstības aģentūras pārziņā. 

Ezerpils dzīvesvietas rekonstrukcija šobrīd ir slēgta. Apmeklētāju drošībai, pašlaik norisinās jaunas laipas būvniecības darbi. 
Meitu salā tiek strādāts pie bronzas mītņu atjaunošanas. Dzelzs laikmeta mītne jau ir atjaunota.  Apmeklētāju centrā regulāri notiek dažādas muzejpedagoģiskās programmas. 

Lai Āraišu ezerpils Areholoģisko parku iekļautu UNESCO pasaules kultūras mantojuma nacionālajā sarakstā, vēl ir ļoti tāls ceļš ejams. Lai klasificētos ir jāpierāda objekta unikālā vērtība. Ir izveidota ekspertu darba grupa, kurā darbojas ezerpils un pašvaldības speciālisti. Izstrādāts rīcības plāns vairākiem gadiem, lai atrastu unikālo, ar ko šo objektu varētu pieteikt izvērtēšanai. 

Daudz tiek runāts par Latvijas skolu tīklu reformu, tāpēc interesē, kā tā skars Drabešu Jauno pamatskolu? 

Ministru kabinetā ir apstiprināts informatīvais ziņojums par to, kā Latvijā pašvaldības un valsts veidos skolu tīklojumu. Šajā ziņojumā ir noteikti kritēriji, kas katrā izglītības iestādē ir jāsasniedz. Pašvaldība kopā ar izglītības pārvaldi ir izanalizējuši katru pašvaldības skolu, apkopojot izaicinājumus un meklējot tiem risinājumus. 

Drabešu pamatskolā pašreiz tiek īstenotas pirmās sešas klases. Drabešu pamatskolā, 1-6.klašu posmā šobrīd mācās 74, savukārt šī posma nodrošināšanai nepieciešami vismaz 60 bērni. Pozitīvi ir tas, ka šajā mācību gadā 1.klasē mācības uzsāka 18 bērni. 

Pašvaldības mērķis būtu attīstīt Drabešu jauno pamatskolu, nodrošinot izglītību arī  7.–9. klasēm. 

Kas notiek ar Drabešu dienesta viesnīcas telpām -  vai tās visas ir apdzīvotas? Kas ar telpām notiks, kad tās būs atbrīvojušās?  

Ja ir pamatskola, tad liela nozīme ir arī dienesta viesnīcai. Amatas apvienības pārvalde ir apsvērusi dažādas idejas, ko realizēt ēkā. 

Pašreiz ēka ir daļēji apdzīvota. Ēkas 1.stāvā atrodas Drabešu Jaunās pamatskolas virtuve un ēdamzāle un nomas telpas Drabešu muižas Amatu mājai. 2. un 3.stāvs daļēji izmantojams Ukrainas bēgļu izmitināšanai. Šobrīd ēkā mitinās 16 ukraiņu bēgļi.

Tās investīcijas, kas šogad tika ieguldītas 2. un 3.stāva telpu remontam, paredz nodrošināt izmitināšanas iespējas Ukrainas civiliedzīvotājiem.

Ēkas attīstības virziens tiks noteikts skatoties pēc tā, kā attīstās skola, un saprotot, cik ilgi ukraiņi telpas apdzīvos. 

Veco kapu apzināšana, sakopšana.

Visi Āraišu kapi pieder Āraišu baznīcai jeb Āraišu evaņģēliski luteriskajai draudzei. Tie nav pašvaldības īpašums. Amatas apvienības pārvaldei ir vienošanās ar baznīcas draudzi par saimniecisko darbu veikšanu šajos kapos. Taču nav vienošanās par to, ka pārvalde var paplašināt teritorijas vai veikt citas darbība. 

Āraišu kapi ir bezmaksas. Pārvalde naudu par kapiem nevar iekasēt, jo tai nav īpašuma tiesību. Pie kapu sakopšanas tiek strādāts tik daudz, cik resursi atļauj.   

Šogad vasaras darbu gaitā kopā ar skolēniem Vecajos kapos tika sakopti kapu pieminekļi. 

Āraišu Jaunajos kapos ievest kārtību plānos, reģistrēt vietiņas.

Pašvaldība piekrīt, ka tas būtu nepieciešams. 

Vai būtu iespējams iekārtot kvalitatīvu peldvietu? 

Ierīkot oficiālu peldvietu ierīkot nevar, jo nosacījumi tādai peldvietai ir ļoti stingri – regulāri jāveic ūdensanalīzes, jāuzstāda norādes.

Pašvaldībai lietošanai nodota zeme, kas ir ezerpils sala, pārējās Āraišu ezera krasta līnijas nepieder pašvaldībai. 

Tūrisma centrs braukā pa izstādēm, bet dzīvē nekas nenotiek, tūristu arvien mazāk. Zaļo dzelzceļu ikdienā redzot, ir skaidrs, ka tas nav populārs, tūristu nav. Varbūt vajag piesaistošus objektus?

Gada beigās būs tūrisma statistika. Tūrisma attīstības aģentūra lielu uzmanību pievērš statistikas datiem, lai redzētu ietekmi tam, kur tiek ieguldīti pašvaldības līdzekļi. Pēc katras tūrisma kampaņas tiek vērtēti rezultāti, sasniegtā atdeve attiecībā uz uzņēmējdarbību un apmeklētāju skaitu. 

Izstādēs jāpiedalās, lai sasniegtu arvien jaunu auditoriju. Izstādēs aģentūra piedalās kopā ar citām pašvaldībām, lielākoties zem "Enter Gauja" (Gaujas Nacionālais parks) tūrisma klastera. Nacionālajiem parkiem starptautiski ir liels spēks un nozīme.

Tūrisma aģentūra aktīvi strādā pie jauniem produktiem. Šogad tika veidoti jauni tūrisma maršruti pa Cēsu novadu. Pašvaldība apmaksāja senioriem iespēju aizbraukt ekskursijās un vienlaicīgi notestēt jaunos produktus. Ekskursijās tika iekļautas gan vizītes pie mazajiem ražotājiem, gan uz kultūrvēsturiskajiem objektiem. Ir izveidota jauna kampaņa - Ziemassvētku ceļvedis, kurā tiek apzināti ražotāji/mājražotāji visā novadā, lai veidotu tematisku maršrutu, kurā var iegādāties Ziemassvētku dāvanas. Tas ir tiešs atbalsts Cēsu novada uzņēmējiem.

"Zaļie dzelzceļi" ir maršruts, kas ved pa kādreizējām dzelzceļa līnijām gan Vidzemē, gan arī Dienvidigaunijā. Projekta "Zaļie dzelzceļi" Vadošais partneris ir Vidzemes tūrisma asociācija. 

Pašvaldība piekrīt, ka šos ceļus būtu jāpadara interesantākus, jāpiedāvā kaut kas tāds, lai gan vietējiem iedzīvotājiem, gan tūristiem būtu vēlme šos ceļus izmantot. 

Amatas apvienības pārvalde Zaļā ceļa posmu no Melturiem līdz Rāmuļiem uztur un kopj.

Tūrisma aģentūra ir atvērta komunikācijai un jaunām idejām, tāpēc jautājumu un ierosinājumu gadījumā pašvaldība aicina sazināties ar Tūrisma attīstības aģentūru. 

Drabešu pagasta ceļus uz privātmājām kopt, tīrīt no sniega organizēti – kooperatīva veidā. 

Oktobra Cēsu novada domes sēdē apstiprināti saistošie noteikumi, kas paredz iespēju pieteikties palīdzībai privāto ceļu tīrīšanai no sniega ne tikai vientuļiem pensionāriem un mājsaimniecībām, kurās ir personas ar invaliditāti, bet arī personām, kuras nonākušas ārkārtas vai krīzes situācijās.

Lai pieteiktos palīdzībai, jāiesniedz pieteikums Amatas apvienības pārvaldē.

Iedzīvotājiem par privāto ceļu tīrīšanu jāvienojas ar pakalpojuma sniedzēju, pašvaldība nedrīkst sniegt šādus pakalpojumus.

Katram pagastam jābūt norādēm ar māju nosaukumiem.

Pašvaldība uzdevumu piefiksēs darāmo darbu sarakstā, taču jāņem vēra, ka darbi tiek sakārtoti prioritārā secībā. 

Ne visi vēlās norādes uz saviem īpašumiem, uzsverot, ka pašvaldībai svarīgāk resursus ieguldīt nozīmīgākos jautājumos. 

Kā un vai paredzēts izmantot Ieriķu stacijas ēku? 

Finanšu komitejā iesniegts Ieriķu ēkas energoefektivitātes projekts. Projekts ir sagatavots un tiks iesniegts Eiropas finansējuma piesaistei. Amatas apvienības pārvalde iecerējusi attīstīt Ieriķu stacijas ēku, pārceļot uz to Ieriķu bibliotēku un atvēlot telpas dažādu aktivitāšu īstenošanai. Ēka būs ikvienam pieejama ar atvēru vestibilu. 

Veicot ēkas energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus, nepieciešams siltināt ēkas pamatus, bēniņus, fasādi, mainīt logus, durvis, kā arī atjaunot elektroinstalācijas un veikt iekštelpu kosmētisko remontu. 

Stacijas ēkai uzrakstīts arī projekts par stacijas apgaismošanu.

Ceļu tīrīšana Drabešos, ap muižu, uz skolu, visi mazie celiņi.

Ceļi tiek tīrīti. Muižas iedzīvotājiem un nomniekiem būtu jāpadomā par durvju priekšas notīrīšanu. 

Kā komunicēt, ja nepieciešams iztīrīt pašvaldības ceļu, kas ilgstoši nav tīrīts? 

Kontakti, ar ko sazināties par pašvaldības ceļu tīrīšanu no sniega, ir ievietoti mājaslapā, kā arī 30.novembra "Cēsu Novada Vēstīs". 

Vai ir plānots mikroautobuss no Cēsīm uz Āraišiem? Ir apgrūtināta nokļūšana uz Amatu mājas pasākumiem un nodarbībām.

Ņemot vērā, ka satiksmes autobusu kustība uz un caur Āraišiem ir regulāra, mikroautobuss netiek plānots. 

Vai visās Cēsu skolās ir iespēja mācību stundām sākties vienā laikā, lai bērns var paspēt uz stundām? Autobusi kursē par agru vai ar nokavēšanos. Iespējams var pielāgot autobusa grafiku? 

Sabiedriskā transporta loģistika ir sarežģīta. Ar izglītības iestādēm noteikti var apspriest jautājumu par stundu sākuma laikiem.

 

Datums: 2023. gada 6. decembris