Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Jauni noteikumi pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem

Janvārī stājušies spēkā Cēsu novada pašvaldības saistošie noteikumi "Par Cēsu novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem", kuros noteikti pašvaldības sniegtie, finansētie vai līdzfinansētie sociālo pakalpojumu veidi, to piešķiršanas, saņemšanas un samaksas kārtība. 

Jaunie noteikumi izstrādāti uz 2021.gada 2.decembra saistošo noteikumu Nr.16 "Par sociālajiem pakalpojumiem Cēsu novadā" pamata, kuros bija ietverti Cēsu novada pašvaldības sniegtie, nodrošinātie un finansētie sociālie pakalpojumi, kā arī sociālie pakalpojumi, kuri tika sniegti darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.1. pasākuma "Deinstitucionalizācija" projekta ietvaros un līdz šim finansēti no Eiropas Savienības fonda līdzekļiem.  

Noslēdzoties deinstitucionalizācijas projektam, lai bērnu ar funkcionāliem traucējumiem un pilngadīgu personu ar garīga rakstura traucējumiem attīstība neregresētu, pašvaldība noteikumos paredzējusi atbalstu speciālistu pakalpojumiem un konsultācijām sociālās rehabilitācijas un sabiedrībā balstītu pakalpojumu norises laikā. Šo pakalpojumu piešķiršanu, sniegšanu un organizēšanu veiks Cēsu novada Sociālais dienests (turpmāk – Dienests). 

Jaunajos noteikumos speciālistu pakalpojumiem un konsultācijām sociālās rehabilitācijas un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu izmaksu segšanai no Dienesta budžeta plānots segt izdevumus: 

  • nepārsniedzot 400 EUR kalendāra gadā vienai personai, – pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem un psihologa konsultācijas bērnu ar funkcionāliem traucējumiem vecākiem; 
  • nepārsniedzot 600 EUR kalendāra gadā vienai personai, – bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. 

Tāpat specializēto darbnīcu pakalpojums no Dienesta finanšu līdzekļiem segs pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurām noteikta I un II invaliditātes grupa. Personām ar ļoti smagu invaliditāti no Dienesta finanšu līdzekļiem segs dienas aprūpes centra apmeklējums. Noteikumos ir paredzēts arī atbalsts atelpas brīža pakalpojuma saņemšanai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un pilngadīgām personām ar smagiem un ļoti smagiem funkcionāliem traucējumiem, kā arī dienas aprūpes centra apmeklējums bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.  

Lai saņemtu pakalpojumus, personai vai tās likumiskajam pārstāvim jāvēršas Cēsu novada Sociālajā dienestā ar iesniegumu, pievienojot vai uzrādot dokumentus, kuri nepieciešami konkrētā pakalpojuma piešķiršanai. Sociālais dienests lēmumu par pakalpojumu piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pieņem viena mēneša laikā no iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža.  

Vairāk par Cēsu novada Pašvaldības atbalstu, kā arī par katru pakalpojumu un to saņemšanas kārtību var uzzināt saistošo noteikumu pilnajā tekstā Cēsu novada mājaslapā, sadaļā "Saistošie noteikumi" vai oficiālā izdevuma Latvija LV sadaļas Likumi apakšsadaļā Pašvaldību saistošie noteikumi

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt Cēsu novada pašvaldības Sociālajam dienestam pa tālruni 26568996 (pakalpojumi pilngadīgām personām) vai 25455369 (pakalpojumi bērniem). 

Datums: 2024. gada 25. janvāris