Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

NVA aicina darba devējus pieteikties vajadzīgo darbinieku praktiskajām mācībām

NVA aicina darba devējus pieteikties vajadzīgo darbinieku praktiskajām mācībām
NVA aicina darba devējus pieteikties vajadzīgo darbinieku praktiskajām mācībām Eiropas Savienības (ES) Atveseļošanas fonda (AF) projekta “Prasmju pilnveide pieaugušajiem” ietvaros īstenotajā pasākumā “Apmācība pie darba devēja” (turpmāk – Pasākums). 
 
Darba devējiem tā ir lieliska iespēja ar NVA finansiālu atbalstu sagatavot viņiem nepieciešamos darbiniekus, īstenojot bezdarbnieka statusā NVA reģistrēto klientu (turpmāk – klients) mācības darba vidē otrā, trešā vai ceturtā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesionālās kompetences ieguvei. Praktisko apmācību neorganizē nekvalificētos un mazkvalificētos darbos. 
 
Pasākumā iesaista klientu, kurš atbilst darba devēja noteiktajām kvalifikācijas prasībām un nav ticis nodarbināts pie attiecīgā darba devēja vismaz 12 mēnešus pirms iesaistes Pasākumā. Noslēdzot darba līgumu, praktisko mācību ilgums pie darba devēja ir 3 mēneši, par kuriem NVA sniedz finansiālu atbalstu. 
 
Finansiālais atbalsts darba devējiem Pasākuma īstenošanas laikā: 
  1. Dotācija klienta darba algai 60% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas; 
  2. Dotācija darba vadītāja atlīdzībai EUR 10 apmērā par katru darba vadīšanas dienu;
  3. Vienreizēju dotāciju individuālo aizsardzības līdzekļu iegādei, kas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam paredzēti, uzsākot darbu, ne vairāk kā EUR 100.
Personām ar invaliditāti tiek nodrošināts papildus finansiālais atbalsts:
  1. Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas proporcionāli klienta algas dotācijas daļai;
  2. Vienreizēja dotācija darba vietas pielāgošanai klientam ar invaliditāti ne vairāk kā 1000 EUR vienas darba vietas pielāgošanai (tai skaitā piegādes un uzstādīšanas izmaksas).
Darba devēji, kuri var pieteikties Pasākuma īstenošanai:
  1. Komersanti (izņemot izglītības iestādes, kuru pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana);
  2. Pašnodarbinātas personas;
  3. Biedrības (izņemot politiskās partijas) vai nodibinājumi.
Darba devējam klienta praktiskajām mācībām ir jāizveido jauna darba vieta, vai darba vietai ir jābūt vakantai pirms praktisko mācību uzsākšanas. Darba devējam jānodrošina pasākumā iesaistītajam klientam darba alga tādā apmērā, lai kopā ar NVA dotāciju tās apmērs būtu ne mazāks par valstī noteiktās minimālās algas apmēru. Darba devējam jāveic arī valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.
 
 
Detalizēta informācija par pasākumu “Apmācība pie darba devēja” un pieteikšanās kārtība ir pieejama NVA tīmekļvietnes sadaļā “Darba devējiem” (https://www.nva.gov.lv/lv/apmaciba-pie-darba-deveja-darba-devejiem).
 
Darba devējiem tiek organizēti tiešsaistes semināri par  pasākuma “Apmācība pie darba devēja” īstenošanas nosacījumiem, pieteikšanās kārtību un izmaiņām pasākuma atskaišu sagatavošanā. Ja ir vēlme un interese piedalīties darba devēju seminārā “Aktuālā informācija par pasākumu "Apmācība pie darba devēja"”, aicinām aizpildīt pievienoto anketu https://forms.gle/e5qBfVbW3eQaz86T7. Pieteikuma anketa ir pieejama NVA tīmekļvietnes sadaļā “Darba devējiem” (https://www.nva.gov.lv/lv/apmaciba-pie-darba-deveja-darba-devejiem).
 
Lai pieteiktos pasākuma īstenošanai, ir jāreģistrē vakance NVA CV un vakanču portālā un aizpildīts, ar drošu elektronisko parakstu parakstīts pieteikums ar pievienotu apmācību plānu un amata aprakstu jānosūta uz NVA oficiālo elektronisko adresi (e-adresi), kas pieejama NVA tīmekļvietnes sadaļā  Kontakti.
Datums: 2024. gada 28. maijs