Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Par kustamās mantas - cirsmas atkārtotu elektronisko izsoli

Cēsu novada Amatas apvienības pārvalde izsludina atkārtotu Cēsu novada pašvaldības kustamās mantas – kailcirtes (ciršanas tiesības mežaudzē likvīdiem kokiem) īpašumā “Spāres mežs”, Amatas pagastā, Cēsu novadā, kadastra Nr. 42420010179, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 42420010162, 1.kvartāla 4., 13., 15., 17., 18., 20., 21., 22., 29.nogabalā 10,03 ha platībā ar izcērtamo krāju 2549,6 m3, 1.kvartāla 19., 24.nogabalā izlases cirti 2,51 ha platībā ar izcērtamo krāju 432,74 m3, 1. kvartāla 10. nogabalā krājas kopšanas cirte 0,91 ha platībā ar izcērtamo krāju 96,67 m3, elektronisko izsoli ar augšupejošu soli. Elektroniskās izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē www.amata.lv, Cēsu novada Amatas apvienības pārvaldē un elektronisko izsoļu vietnē www.izsoles.ta.gov.lv. Sīkāka informācija par kustamo mantu un tā izmantošanu, kā arī vienoties par kustamās mantas apskati pa tālruni – 26386581 (Gints Bauers).

Kustamās mantas sākumcena 150 000,00 EUR. Nodrošinājuma nauda – 10% no kustamās mantas nosacītās cenas, t. i., 15 000,00 EUR. Izsoles solis – 1000,00 EUR

Izsole notiks elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2023.gada 30.janvāra plkst.13.00 līdz 2023.gada 1.martam plkst.13.00. Izsoles pretendenti iesniedz pieteikumu izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2023.gada 30.janvāra plkst.13.00 līdz 2023. gada 19.februāra plkst.23.59.

Pirms pieteikšanās izsolei iemaksāt izsoles nodrošinājuma naudu Cēsu novada pašvaldības (reģ. Nr.90000031048) bankas kontā AS “SEB banka”, konta Nr. LV51UNLA0004013130835, ar norādi Izsoles nodrošinājums elektroniskajai izsolei kustamajai mantai – cirsmai “Spāres mežs””.

Izsoles dalības maksa saskaņā ar elektroniskajā izsoļu vietnē sagatavotu rēķinu jāiemaksā Tiesu administrācijas norēķinu kontā.

Atkārtotās izsoles noteikumi
Cirsmas novērtējums

Datums: 2023. gada 26. janvāris