Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Par nekustamā īpašuma "Ozeri" elektronisko izsoli

Cēsu novada Amatas apvienības pārvalde izsludina Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Ozeri", Drabešu pagasts, Cēsu novads, kadastra Nr.42460070257, kas sastāv no zemes vienības 1,36 ha platībā un mežaudzes, elektronisko izsoli ar augšupejošu soli. Elektroniskās izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē www.amata.lv, Cēsu novada Amatas apvienības pārvaldē un elektronisko izsoļu vietnē www.izsoles.ta.gov.lv. Sīkāka informācija par nekustamo īpašumu un tā izmantošanu, kā arī vienoties par nekustamā īpašuma apskati pa tālruni – 26386581 (Gints Bauers).

Nekustamā īpašuma sākumcena 30 500,00 EUR. Nodrošinājuma nauda – 10% no zemes gabala nosacītās cenas, t. i., 3050,00 EUR. Izsoles solis – 1000,00 EUR

Izsole notiks elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2022.gada 14.novembra plkst.13.00 līdz 2022.gada 14.decembrim plkst.13.00. Izsoles pretendenti iesniedz pieteikumu izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2022.gada 14.novembra plkst.13.00 līdz 2022.gada 4.decembra plkst.23.59.

Pirms pieteikšanās izsolei iemaksāt izsoles nodrošinājuma naudu Cēsu novada pašvaldības (reģ. Nr. 90000031048) bankas kontā AS "SEB banka", konta Nr.LV51UNLA0004013130835, ar norādi "Izsoles nodrošinājums elektroniskajai izsolei nekustamajam īpašumam "Ozeri"".

Dalības maksa 20,00 EUR saskaņā ar elektroniskajā izsoļu vietnē sagatavotu rēķinu jāiemaksā Tiesu administrācijas norēķinu kontā.

Izsoles noteikumi
NĪ "Ozeri" vērtējums

Datums: 2022. gada 14. novembris