Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Par nekustamā īpašuma "Puntūži" elektronisko izsoli

Cēsu novada Amatas apvienības pārvalde izsludina Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Puntūži”, Zaubes pagasts, Cēsu novads, kadastra Nr. 42960080030, kas sastāv no zemes vienības 5,2 ha platībā, uz kuras atrodas mežaudze, elektronisko izsoli ar augšupejošu soli. Elektroniskās izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē www.amata.lv, Cēsu novada

Amatas apvienības pārvaldē un elektronisko izsoļu vietnē www.izsoles.ta.gov.lv. Sīkāka informācija par nekustamo īpašumu un tā izmantošanu, kā arī vienoties par nekustamā īpašuma apskati pa tālruni – 29170544 (Valda Veisenkopfa).

Nekustamā īpašuma sākumcena 32 200,00 EUR. Nodrošinājuma nauda – 10 % no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t. i., 3220,00 EUR. Izsoles solis – 1000,00 EUR

Izsole notiks elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2023.gada 5.jūnija plkst.13.00 līdz 2023.gada 5.jūlijam plkst.13.00. Izsoles pretendenti iesniedz pieteikumu izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2023.gada 5. jūnija plkst.13.00 līdz 2023.gada 25.jūnijam plkst.23.59.

Pirms pieteikšanās izsolei iemaksāt izsoles nodrošinājuma naudu Cēsu novada pašvaldības (reģ. Nr. 90000031048) bankas kontā AS “SEB banka”, konta Nr. LV51UNLA0004013130835, ar norādi „Izsoles nodrošinājums elektroniskajai izsolei nekustamajam īpašumam “Puntūži””.

Izsoles dalības maksa saskaņā ar elektroniskajā izsoļu vietnē sagatavotu rēķinu jāiemaksā Tiesu administrācijas norēķinu kontā.

Izsoles noteikumi
NĪ “Puntūži” vērtējums

Datums: 2023. gada 1. jūnijs