Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Publiskā apspriešana detālplānojumam "Kauliņi 1" Meijermuižā, Cēsu novadā

Publiskā apspriešana detālplānojumam "Kauliņi 1" Meijermuižā, Cēsu novadā

Cēsu novada dome 2024.gada 18.aprīlī ir pieņēmusi lēmumu Nr.209 “Par detālplānojuma zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 42460010030 “Kauliņi 1”, Meijermuiža , Cēsu novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” (protokols Nr.5, 45. punkts).

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir zemes gabala sadale, veidojot apbūvei derīgas zemes vienības privātmāju būvniecībai, kā arī plānojot jaunas ielas izveidi, lai nodrošinātu piekļuvi izveidotajām zemes vienībām.

Detālplānojuma publiskās apspriešanas laiks: no 2024.gada 3.maija līdz 27.maijam (ieskaitot).

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 13.maijā plkst.17.00 Cēsu novada domes 2.stāva sēžu zālē Raunas ielā 4.

Ar detālplānojuma materiāliem publiskās apspriešanas laikā iespējams iepazīties Cēsu novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Raunas ielā 4, kā arī Cēsu novada pašvaldības portālā un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana” (https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_27796). Par detālplānojuma risinājumiem iespējams iegūt informāciju, arī sazinoties ar detālplānojuma autoru, arhitektu Jāni Zlaugotni, zvanot pa tālruni 29249517.

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt klātienē Cēsu novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Raunas ielā 4, Cēsīs vai nosūtīt elektroniski dome@cesunovads.lv, vai pa pastu, vai iesniegt Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”. Neskaidrību gadījumā var sazināties ar Cēsu novada pašvaldības galveno teritorijas plānotāju Madaru Jenerti, zvanot pa tālruni 26550131.

Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs.

Paskaidrojuma raksts
Apgrūtinājumu plāns
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Teritorijas plnotā (atļautā) izmantošana
Šķērsgriezumi
Pašreizējā izmantošana
Topogrāfiskais plāns un fotofiksācijas skatu leņķi
Apgrūtinājumu saraksts

Datums: 2024. gada 2. maijs