Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Stājas spēkā Cēsu novada ilgtspējīgas enerģijas un klimata rīcības plāns

Stājas spēkā Cēsu novada ilgtspējīgas enerģijas un klimata rīcības plāns

Ceturtdien, 29.decembrī, Cēsu novada domes deputāti apstiprināja Cēsu novada ilgtspējīgas enerģijas un klimata rīcības plānu līdz 2030.gadam. Plāns paredz Cēsu pilsētas energoefektivitātes un klimata pielāgošanās pasākumus.

“Plāns ir praktisks instruments, kas nākamajos gados palīdzēs pašvaldībā pieņemt labākus lēmumus attiecībā uz enerģijas patēriņu un klimatu ietekmējošiem jautājumiem,” skaidro Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniece Inese Suija-Markova. “Tāpat ar plāna palīdzību būs iespējams piesaistīt finanšu līdzekļus, lai mēs maksimāli varētu lietot atjaunojamos energoresursus, uzlabotu vides kvalitāti un atbildīgi apsaimniekotu dabas vērtības,” uzsver I.Suija-Markova, “tādējādi sekmīgāk pielāgotos klimata pārmaiņām”.

2022.gada oktobrī noslēgta vienošanās ar SIA Ekodoma par dalību starptautiskā projektā, kura gaitā ar SIA Ekodoma inženiertehnisko atbalstu līdz 2023.gada septembrim tiks izstrādāts visa novada enerģijas un klimata rīcības plāns. Tajā tiks definētas rīcības arī visu Cēsu novada ciemu un apdzīvotu vietu energoefektivitātes uzlabošanai.

Šobrīd Cēsu novada Ilgtspējīgas enerģijas un klimata rīcības plāns sastāv no astoņām nodaļām, kur 1.nodaļā aprakstīts enerģētikas un klimata politikas globālais, nacionālais un reģionālais ietvars un nākotnes vīzija. Plāna 2.nodaļā minēts Cēsu novada attīstības plānošanas dokumentu ietvars, uz kā pamata veidota 3.nodaļā definēta vīzija un mērķi Cēsu novadam. Nozīmīgākie enerģijas patēriņa un CO2 emisiju dati par pašvaldību apkopoti 4.nodaļā, bet 5.nodaļā aprakstīti klimata pārmaiņu riski un pielāgošanās klimata pārmaiņām. Plāna 6.nodaļa sniedz ieskatu, pēc kādas metodikas tiek aprēķināts CO2 ietaupījums, 7. nodaļā apkopoti pasākumi un rīcības, kurām ir jāseko, lai sasniegtu izvirzītos mērķus. Pēdējā nodaļā skaidrota ieviesto pasākumu un rīcību uzraudzība.

Datums: 2022. gada 30. decembris