Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Projektu konkurss energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās

Cēsu novada pašvaldība no 2022.gada 1.aprīļa līdz 2022.gada 31.maijam aicina iedzīvotājus, māju apsaimniekotājus iesniegt savus projektus pašvaldības līdzfinansējuma piesaistei energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās.

Līdzfinansējumu paredzēts piešķirt atbilstoši 2021.gada 2.decembra Cēsu novada domes saistošajos noteikumos Nr. 17 “Par līdzfinansējumu energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās” šādiem pamatnosacījumiem:

 • Līdzfinansējumu piešķir mājas atjaunošanai energoefektivitātes pasākumu īstenošanas nolūkos ne vairāk kā 4,00 (četri) euro uz vienu dzīvojamās mājas kopējās platības kvadrātmetru;
 • attiecināmās izmaksas ir pasākumi, kas iekļauti energoauditā kā veicamie pasākumi.

Uz līdzfinansējumu var pretendēt, ja:

 • Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja atrodas Cēsu novada administratīvajā teritorijā;
 • daudzdzīvokļu dzīvojamā māja ir privatizēta;
 • saskaņā ar kadastrālās uzmērīšanas lietu, mājas tehnisko pasi, zemesgrāmatu nodalījuma norakstu vai Valsts zemes dienesta izziņu par mājā esošo dzīvokļa īpašumu skaitu un īpašniekiem mājā ir ne mazāk kā trīs dzīvokļi;
 • daudzdzīvokļu dzīvojamā mājas kopējā dzīvokļu īpašumu platība Cēsu pilsētā ir lielāka par 200 kvadrātmetriem, Līgatnes pilsētā un lauku teritorijās ir lielāka par 100 kvadrātmetriem, un mājā esošo nedzīvojamo telpu platība nepārsniedz 30 procentus no mājas kopējās platības, neņemot vērā pašvaldībai piederošo īpašuma daļu;
 • daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā esošo telpu, kurās notiek komercdarbība, platība nepārsniedz 20 procentus no kopējās mājas platības;
 • daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā vienai personai pieder ne vairāk kā 25 procenti no mājā esošajiem dzīvokļa īpašumiem, izņemot dzīvokļu īpašumus, kuri ir pašvaldības īpašumā;
 • daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanai un apsaimniekošanai ir izveidota dzīvokļu īpašnieku biedrība, sabiedrība vai Civillikumā noteiktajā kārtībā noslēgts savstarpējs līgums par mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, vai māju apsaimnieko līdzšinējais apsaimniekotājs, kurš darbojas pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 50. panta septīto daļu;
 • ja mājas pārvaldīšanas līgumā nav noteikta cita lēmumu pieņemšanas kārtība, tad ne mazāk kā 75 procentiem no mājas dzīvokļu īpašniekiem balsojot “par”, ir pieņemts lēmums veikt energoefektivitātes pasākumus, nodrošinot dzīvokļu īpašnieku līdzfinansējuma daļu un nepieciešamības gadījumā – arī trešo personu finanšu līdzekļus;
 • nekustamā īpašuma nodokļa parāds (pamatparāds un nokavējuma nauda) par attiecīgajā mājā esošajām telpu grupām, mājai piesaistītajām palīgēkām un mājai piesaistīto zemes gabalu nepārsniedz 15 procentus no kopējās nekustamā īpašuma nodokļa summas par šajā punktā minētajiem nekustamajiem īpašumiem iepriekšējos taksācijas gados;
 • par vienu māju var iesniegt tikai vienu projekta pieteikumu pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai viena kalendārā gada ietvaros;
 • projekta pieteikumu var iesniegt, ja uz projekta pieteikuma iesniegšanas dienu mājā ir uzsākts būvniecības process.

Ja atbalstāmo pieteikumu kopējais līdzfinansējuma apmērs līdz šā gada 31.maijam nesasniegs budžetā paredzēto, pieteikumu iesniegšanas termiņš tiks pagarināts.

Ja pašvaldības līdzfinansējums nav pietiekams, lai atbalstītu visus saņemtos pieteikumus, tiem tiek piemēroti Nolikuma “Par Cēsu novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes uzlabošanai” 4.9. punktā norādītie kritēriji līdz pieteikumus ir iespējams sakārtot prioritārā secībā.

Projekta iesniegumus var iesniegt:

 • Pašvaldības Apmeklētāju apkalpošanas centrā – darba laikā (Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101);
 • nosūtot pa pastu uz Cēsu novada pašvaldības adresi Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101. Par tā iesniegšanas datumu uzskata pasta zīmogā norādīto nosūtīšanas datumu;
 • elektroniskā veidā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši Elektronisko dokumentu likumā noteiktajam, nosūtot uz šādu elektroniskā pasta adresi dome@cesunovads.lv. Visiem elektroniskā veidā iesniegtiem dokumentiem jābūt DOC, DOCX, XLS, PDF vai JPG formātā.

Konkursa dokumenti skatāmi šeit:
Nolikums
Pieteikuma veidlapa
Būvniecības koptāme
Projekta atskaite

2021.gada 2.decembra Cēsu novada domes saistošajos noteikumi Nr. 17 “Par līdzfinansējumu energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”.

Jautājumu un konsultāciju gadījumā rakstīt uz e-pastu iveta.herbsta@cesunovads.lv vai zvanīt pa tālruni 25639509. Par konsultācijām klātienē iepriekš jāvienojas telefoniski.

Datums: 2022. gada 1. aprīlis