Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā II kārta

Finansējuma avots:
ERAF
Eiropas Struktūrfondi un citi finanšu instrumenti:
1837668,42 EUR
Kopējās izmaksas:
4830327,29 EUR
Projekts uzsākts:
31.01.2022
Projekts pabeigts:
Projekta apraksts:
Nr. 5.6.2.0/18/I/015 “Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā II kārta”


Programma:
Eiropas Reģionālā attīstības fonda Specifiskais atbalsta mērķis 5.6.2. “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”

Otrā atlases kārta “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās”.
 
Projekta mērķis:
Projekta mērķis ir veikt rūpnieciskā rajona teritorijas revitalizāciju, iegādājoties nekustamo īpašumu Robežu ielā 4 un Robežu ielā 4a, paredzot šo teritoriju iznomāšanu uzņēmējdarbībai, teritorijai piegulošo ielu - Robežu ielas, Rūpniecības ielas, posmā no Robežu ielas līdz Palmu ielai un Ata Kronvalda ielas posmā no Valmieras ielas līdz Jāņa Poruka ielai pārbūvi Cēsu pilsētā, lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību.
 
Projekta darbības:
Projekta “Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā II kārta” gaitā tiks atjaunota Cēsu pilsētas degradētā teritorija 20,64 ha platībā, kurai ir liels potenciāls uzņēmējdarbības attīstībai. Lai veicinātu jau esošo komersantu uzņēmējdarbības attīstību un piesaistītu jaunus komersantus, paredzēts:

  • iegādāties divas zemes vienības ar apbūvi, kuras detālplānojuma izstrādes rezultātā ir parcelētas uzņēmējdarbībai piemērotās zemes vienībās,
  • veikt Robežu ielas un Rūpniecības ielas (posmā no Robežu ielas līdz Palmu ielai) ielu seguma pārbūvi, ūdens un kanalizācijas tīklu pārbūvi un posmu izbūvi,
  • veikt gājēju ietves izbūvi,
  • veikt ielas lietus ūdens kanalizācijas pārbūvi un apgaismojuma pārbūvi.

Projektā paredzēts veikt Ata Kronvalda ielas pārbūvi posmā no Valmieras ielas līdz Jāņa Poruka ielai, veicot inženierkomunikāciju pārbūvi: ūdensvadu un kanalizācijas tīklu posmu izbūvi un pārbūvi, gājēju ietvju un veloceliņa izbūvi, lietus kanalizācijas izbūvi un apgaismojuma pārbūvi, Baltās ielas izbūvi ar komunikācijām (ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli, lietus ūdens kanalizācijas tīkli, apgaismojums, elektrotīkla izbūve) Eduarda Veidenbauma ielas posma pārbūvi, veicot ielas seguma, apgaismojuma, ūdens un kanalizācijas tīklu pārbūvi). 

Projekta ieviešanas rezultātā paredzēta uzņēmējdarbības paplašināšanās, nodrošinot 48 jaunas darba vietas, nodrošinot atbalstītajā teritorijā atrodošos komersantu nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos 4896066 EUR apjomā. Projektu paredzēts ieviest 29 mēnešu laikā. Kopējās projekta izmaksas ir paredzētas 4830327,29 EUR apjomā, no kurām 1837668,42 EUR ir ERAF finansējums.

Kontaktpersona
Inta Ādamsone
E-pasts
inta.adamsone@cesis.lv
Tālruņa numurs
64161818