Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Aktīvi norit būvdarbi deinstitucionalizācijas projekta īstenošanai Spārē

Kopš 2019.gada decembra Amatas pagasta Spārē notiek būvdarbi, lai trīs Spāres pamatskolas teritorijā esošajās ēkās izveidotu infrastruktūru, kurā sniegt jaunus sociālos pakalpojumus personām ar garīga rakstura traucējumiem vai funkcionāliem traucējumiem. Saskaņā ar noslēgtajiem būvdarbu līgumiem, darbus visos trīs objektos veic SIA "SANART".

Kā iepriekš ziņots, projekta "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Amatas novada Spārē" (projekts nr. 9.3.1.1/18/I/018) ietvaros ir plānota divu ēku pārbūve un vienas ēkas atjaunošana Spāres pamatskolas teritorijā. Projekta uzdevums ir pielāgot ēkas, lai tajās iespējams sniegt dažādus sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem.

Ņemot vērā piemērotos laika apstākļus, būvdarbi norit visās trīs ēkās. Ēkā, kurā plānots Sociālās rehabilitācijas centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem, ir pabeigta telpu pārbūve un, izvērtējot klimatiskos apstākļus, tuvākajā laikā tiek plānota jumta nomaiņa. Būtiski pārbūves darbi notiek ēkā, kas atrodas pie siltumnīcas un kurā tiks veidots dienas aprūpes centrs ar specializētajām darbnīcām personām ar garīga rakstura traucējumiem, šobrīd ir uzsākta šīs ēkas ārsienu siltināšana. Savukārt esošajā internāta ēkā, kurā plānots izveidot grupu dzīvokļu pakalpojumu notiek iekšdarbi, lai telpas un to aprīkojums atbilstu personu ar funkcionāliem traucējumiem vajadzībām.

Projekta attiecināmie izdevumi ir 373 889,21 EUR, tai skaitā ERAF finansējums 208 053,65 EUR apmērā un valsts budžeta līdzfinansējums 9 833,66 EUR.

Projekts "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Amatas novada Spārē" (projekts nr. 9.3.1.1/18/I/018) tiek realizēts darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros.


Datums: 2020. gada 3. marts