Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Aktualitātes deinstitucionalizācijas projektā Spārē

Aktualitātes deinstitucionalizācijas projektā Spārē

Spāres pamatskolas teritorijā vasaras periodā turpinās aktīvi darbi, lai realizētu deinstitucionalizācijas projektu.

Kā jau iepriekš ziņots, projekta ietvaros plānota saimniecības ēkas atjaunošana par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centru bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, internāta pārbūve par grupu dzīvokļiem, esošās siltumnīcas piebūves pārbūve par dienas aprūpes centru personām ar garīgā rakstura traucējumiem, izveidojot arī specializētās darbnīcas.

Šobrīd noslēgumam tuvojas darbi saimniecības ēkā, pielāgojot to sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centra bērniem ar funkcionāliem traucējumiem vajadzībām. Savukārt internāta un siltumnīcas ēkas piebūvē darbi vēl turpinās, lai arī tās tiktu pārbūvētas atbilstoši deinstitucionalizācijas plānā paredzētajam un specifiskajām prasībām.

?stenojot šo projektu tiks izveidota sekojoša sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūra:

  • izveidots Sociālās rehabilitācijas centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem. Aktivitātes rezultātā tiks sniegts sociālās rehabilitācijas pakalpojums 18 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem.
  • izveidoti grupu dzīvokļi. Aktivitātes rezultātā tiks jaunizveidotas normatīviem atbilstošas 10 vietas grupu dzīvokļa pakalpojumā pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem;
  • izveidots dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem Aktivitātes rezultātā tiks jaunizveidotas normatīviem atbilstošas 12 vietas dienas aprūpes centra pakalpojumā pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem;
  • izveidotas specializētās darbnīcas personām ar garīga rakstura traucējumiem. Aktivitātes rezultātā tiks jaunizveidotas normatīviem atbilstošas 10 vietas specializēto darbnīcu pakalpojumā pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem

Projekts "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Amatas novada Spārē" (projekts nr. 9.3.1.1/18/I/018) tiek realizēts darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros.

 

Datums: 2020. gada 29. jūnijs