Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Dienas aprūpes centra, specializēto darbnīcu un grupu mājas pakalpojumu atvēršanas svētki Spārē!

Dienas aprūpes centra, specializēto darbnīcu un grupu mājas pakalpojumu atvēršanas svētki Spārē!

30. augustā tika svinēti dienas aprūpes centra, specializēto darbnīcu un grupu mājas pakalpojumu atvēršanas svētki Spārē!

Foto atskats ŠEIT

Dienas aprūpes centra, Grupu mājas, Specializēto darbnīcu un Bērnu sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sniegs biedrība “Cerību spārni”, vadītāja – Evija Grava.

Kopš 2020.gada ziemas Amatas pagasta Spāres pamatskolas teritorijā noritēja būvdarbi, kurus veica SIA "SANART".

Projekta ietvaros tika veikta saimniecības ēkas atjaunošana par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centru bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, internāta pārbūve par grupu dzīvokļiem, esošās siltumnīcas piebūves pārbūve par dienas aprūpes centru personām ar garīgā rakstura traucējumiem, izveidojot arī specializētās darbnīcas.

Amatas novada pašvaldība projektu "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Amatas novada Spārē" īstenoja saskaņā ar Vidzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānu. Projektā izveidota sekojoša sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūra:

  • Sociālās rehabilitācijas centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem. Atbilstoši plānotajam, šeit tiks sniegts sociālās rehabilitācijas pakalpojums 18 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem.
  • Grupu dzīvokļu ēka, kurā ir pieejamas normatīviem atbilstošas 10 vietas pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem;
  • Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurā ir jaunizveidotas normatīviem atbilstošas 12 vietas dienas aprūpes centra pakalpojumā pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem;
  • Specializētās darbnīcas personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurā ir jaunizveidotas normatīviem atbilstošas 10 vietas specializēto darbnīcu pakalpojumā pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem

 

Projekts "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Amatas novada Spārē" (projekts nr. 9.3.1.1/18/I/018) tiek realizēts darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros.

Datums: 2021. gada 30. augusts