Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Pabeigti būvdarbi deinstitucionalizācijas projektā Spārē

Pabeigti būvdarbi deinstitucionalizācijas projektā Spārē

Lai izveidotu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūru, Amatas novada Spārē pabeigti būvdarbi trīs ēkās, izveidojot dienas aprūpes centru, sociālās rehabilitācijas centru un grupu dzīvokļu ēku. Būvdarbi veikti projekta "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Amatas novada Spārē" (projekta nr. 9.3.1.1/18/I/018) ietvaros.

Grupu dzīvokļu ēka.

Kopš 2020.gada ziemas Amatas novada Spāres pamatskolas teritorijā noritēja būvdarbi, kurus veica SIA "SANART". Projekta ietvaros tika veikta saimniecības ēkas atjaunošana par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centru bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, internāta pārbūve par grupu dzīvokļiem, esošās siltumnīcas piebūves pārbūve par dienas aprūpes centru personām ar garīgā rakstura traucējumiem, izveidojot arī specializētās darbnīcas.

Amatas novada pašvaldība projektu "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Amatas novada Spārē" īstenoja saskaņā ar Vidzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānu. Projektā izveidota sekojoša sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūra:

  • Sociālās rehabilitācijas centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem. Atbilstoši plānotajam, šeit tiks sniegts sociālās rehabilitācijas pakalpojums 18 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem.
  • Grupu dzīvokļu ēka, kurā būs pieejamas normatīviem atbilstošas 10 vietas pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem;
  • Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurā tika jaunizveidotas normatīviem atbilstošas 12 vietas dienas aprūpes centra pakalpojumā pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem;
  • Specializētās darbnīcas personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurā tika jaunizveidotas normatīviem atbilstošas 10 vietas specializēto darbnīcu pakalpojumā pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem

Projekts "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Amatas novada Spārē" (projekts nr. 9.3.1.1/18/I/018) tiek realizēts darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros.

Projekta kopējie izdevumi ir 521 820,95 EUR, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi 373 889,21 EUR no tiem ERAF finansējums 222 896,35 EUR, valsts budžeta dotācija pašvaldībām 9 833,66 EUR, pašvaldības finansējums 289 090,94 EUR.

Informāciju sagatavoja:
Zane Pīpkalēja,
Amatas novada pašvaldības
Projektu vadītāja

Datums: 2020. gada 24. septembris