Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Amatas novada pašvaldība ir noslēgusi būvdarbu līgumus par uzņēmējdarbībai būtiskas infrastruktūras attīstību Drabešu pagasta Ieriķos

Amatas novada pašvaldība 2020.gada sākumā ir veikusi iepirkuma procedūru, kā rezultātā ir noskaidroti būvdarbu veicēji, kas pārbūvēs Cecīļu ielas un Kumadas ielas krustojumu un atjaunos Lielās ielas segumu Ieriķos Drabešu pagastā Amatas novadā.
Saskaņā ar iepirkuma procedūras rezultātu, Cecīļu ielas un Kumadas ielas krustojumu pārbūvēs SIA "8 CBR", ar kuru ir noslēgts būvdarbu līgums un kas provizoriski plāno darbus objektā uzsākt aprīļa beigās, paredzot, ka darbi tiks pabeigti 4 mēnešu laikā pēc atzīmes veikšanas Būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.
Savukārt Lielās ielas seguma atjaunošanas darbus veiks SIA "Limbažu ceļi", ar kuru arī ir noslēgts būvdarbu līgums, paredzot, ka darbi tiks pabeigti 3 mēnešu laikā pēc atzīmes veikšanas Apliecinājuma kartē par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.
Jau iepriekš ziņots, ka Amatas novada pašvaldība 2019.gada 14.novembrī ir noslēgusi vienošanos par projekta "Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Amatas novada Drabešu pagasta Ieriķos" īstenošanu, kas tiks realizēts darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" trešās projektu iesniegumu atlases kārtas "Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā pašvaldībās, kuras nav nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldības" ietvaros.
Projekta ietvaros tiks pārbūvēts Cecīļu ielas un Kumadas ielas krustojumu un atjaunots Lielās ielas segums Ieriķos Drabešu pagastā Amatas novadā. Projektu lānots īstenot 2020.gada vasarā, paredzot, ka izveidotās un uzlabotās infrastruktūras rezultātā labumu gūs vismaz 6 mazie un vidējie uzņēmēji, tiks izveidotas 10 jaunas darbavietas un nodrošinātas 416 197,41 EUR privātas investīcijas. Šos rezultātus plānots sasniegt līdz 2023. gada 31. decembrim, un to sasniegšanā būtiska loma ir SIA "Ekju", kas jau līdz šim ir veicis apjomīgas investīcijas savās ražotnēs, tādējādi nodrošinot nepieciešamos rādītājus šī projekta īstenošanai.
Projekta kopējas izmaksas plānotas 483 980,85 EUR apmērā, no kuram 409 637,33 EUR ir ERAF finansējums un 18 072,24 EUR ir valsts budžeta dotācija pašvaldībai.

Datums: 2020. gada 18. marts