Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Divu gadu laikā Ieriķos būtiski uzlabota ielu infrastruktūra uzņēmējdarbības attīstībai

Amatas novada pašvaldība 2020.gadā īstenoja projektu "Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Amatas novada Drabešu pagasta Ieriķos", Drabešu pagasta Ieriķos veicot būvdarbus divos objektos – Cecīlu ielas un Kumadas ielas krustojumā un Lielajā ielā.

Savukārt 2021.gadā pašvaldība šī paša projekta ietvaros atjaunoja Lielās ielas segumu no Dārdu ielas līdz Ieriķu ciema robežai. Ielas seguma atjaunošanas darbus veica AS "Ceļu pārvalde".

Projekta "Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Amatas novada Drabešu pagasta Ieriķos" tiek realizēts darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" trešās projektu iesniegumu atlases kārtas "Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā pašvaldībās, kuras nav nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldības" ietvaros.

Projekta īstenošanas rezultātā, izveidojot un uzlabojot satiksmes infrastruktūru, labumu gūs vismaz 6 mazie un vidējie uzņēmēji, tiks izveidotas 10 jaunas darbavietas un nodrošinātas 416 197,41 EUR privātas investīcijas. Šos rezultātus plānots sasniegt līdz 2023. gada 31. decembrim, un to sasniegšanā būtiska loma ir SIA "Ekju", kas jau līdz šim ir veicis apjomīgas investīcijas savās ražotnēs, tādējādi nodrošinot nepieciešamos rādītājus šī projekta īstenošanai.

Projekta kopējas izmaksas plānotas 483 980,85 EUR apmērā, no kuram 409 637,33 EUR ir ERAF finansējums un 18 072,24 EUR ir valsts budžeta dotācija pašvaldībai.

Datums: 2021. gada 21. jūnijs