Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Ieriķos uzsākta Cecīļu ielas un Kumadas ielas krustojuma pārbūve

Ieriķos uzsākta Cecīļu ielas un Kumadas ielas krustojuma pārbūve

Saskaņā ar noslēgto būvdarbu līgumu starp Amatas novada pašvaldību un SIA "8 CBR", aprīlī ir uzsākti būvdarbi Cecīlu ielas un Kumadas ielas krustojuma pārbūvei.

Pārbūvējot krustojumu, plānots saglabāt esošo Kumadas ielas brauktuves platumu, atjaunojot ielas segumu. Ņemot vērā pieaugošo kravas transporta kustību uz rūpnieciskajām teritorijām Cecīļu ielā, esošā segas konstrukcija vairs nespēj nodrošināt vajadzīgo nestspēju un ielas segas stāvoklis pasliktinās. Esošajā situācijā arī pievienojums Valsts galvenajam autoceļam A2 Rīga - Sigulda - Igaunijas robeža (Veclaicene) nenodrošina drošu smagā transporta pagriešanos uz Kumadas ielu, tādēļ projekta ietvaros plānots to pārbūvēt. Kumadas ielas garenkritums pievienojumā ir pārāk liels un apgrūtina smagā transporta kustību. Savukārt Cecīļu un Kumadas ielas krustojums ir ļoti plašs, un tur nav nodrošināta transporta un gājēju satiksmes drošība.

Projektā Cecīļu ielas platums samazināts līdz 7.5 m, lai varētu paredzēt vieglo automašīnu stāvvietas Cecīļu ielas kreisajā pusē. Sašaurinot ielas posmu, paredzēta vieta 9 gab. vieglo automašīnu stāvvietām. Cecīļu ielas posmā pa ielas kreiso pusi aiz vieglo automašīnu stāvvietām paredzēta gājēju ietve 1.5 m platumā. 2 gab. vieglo automašīnu stāvvietas paredzētas arī Kumadas ielā pretī esošajam autoservisam. Vertikālajā plānā veikta izmaiņas Kumadas ielas pievienojumā Valsts autoceļam, kur samazināts esošais garenkritums līdz 2.7%, lai atvieglotu smagā transporta nogriešanos no Valsts autoceļa.

Kumadas un Cecīļu ielas krustojuma zonā paredzēti ceļa apzīmējumi un lokani atstarojoši norobežojošie stabiņi satiksmes organizācijai. Visā posmā paredzēta esošo betona apmaļu nomaiņa pret jaunām.

Jau iepriekš ziņots, ka Amatas novada pašvaldība īsteno projektu "Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Amatas novada Drabešu pagasta Ieriķos" īstenošanu, kas tiks realizēts darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" trešās projektu iesniegumu atlases kārtas "Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā pašvaldībās, kuras nav nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldības" ietvaros.

Projektā plānotas investīcijas uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamajā infrastruktūrā Ieriķos - Lielās ielas seguma atjaunošana un Cecīļu un Kumadas ielas krustojuma pārbūve, kas ietver arī pievienojuma pārbūvi valsts galvenajam autoceļam A2 Rīga - Sigulda - Igaunijas robeža (Veclaicene).

Projektu plānots īstenot 2020.gadā, paredzot, ka izveidotās un uzlabotās infrastruktūras rezultātā labumu gūs vismaz 6 mazie un vidējie uzņēmēji, tiks izveidotas 10 jaunas darbavietas un nodrošinātas 416 197,41 EUR privātas investīcijas. Šos rezultātus plānots sasniegt līdz 2023. gada 31. decembrim, un to sasniegšanā būtiska loma ir SIA "Ekju", kas jau līdz šim ir veicis apjomīgas investīcijas savās ražotnēs, tādējādi nodrošinot nepieciešamos rādītājus šī projekta īstenošanai.

Projekta kopējas izmaksas plānotas 483 980,85 EUR apmērā, no kuram 409 637,33 EUR ir ERAF finansējums un 18 072,24 EUR ir valsts budžeta dotācija pašvaldībai.

Datums: 2020. gada 12. maijs