Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Skates "Gada labākā būve Latvijā 2020" otrajai kārtai izvirzīta Cecīļu ielas un Kumadas ielas krustojuma pārbūve

Skates

26. februārī tiešsaistes apspriedē skates “Gada labākā būve Latvijā 2020″ žūrija apstiprināja otrās vērtēšanas kārtas objektu sarakstu - 90 būves astoņās nominācijās.

Nominācijā Inženierbūve skatei pieteikti 18 objekti - valsts galvenie autoceļi Vidzemē un Kurzemē, ielas, satiksmes mezgli, infrastruktūra un hidrobūves. Amatas novadā nominācijā “Inženierbūve"otrajai kārtai izvirzīta Cecīļu ielas un Kumadas ielas krustojuma pārbūve.


Foto: Indars Krieviņš

Cecīļu ielas un Kumadas ielas krustojuma pārbūve tika uzsākta 2020.gada aprīli un pabeigta 2020. gada augustā rojekta "Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Amatas novada Drabešu pagasta Ieriķos" ietvaros. Pārbūves darbus veica SIA "8 CBR".

Pārbūvējot Kumadas un Cecīļu ielas krustojumu, izveidoti ceļa apzīmējumi un atstarojoši norobežojošie stabiņi, lai nodrošinātu transporta un gājēju satiksmes drošību. Projekta ietvaros, atjaunojot Kumadas ielas segumu, samazināts tās garenkritums un saglabāts esošais ielas brauktuves platums, savukārt gar Cecīļu ielu izveidotas gājēju ietves un automašīnu stāvvieta. Iespēju robežās paplašināts Kumadas ielas pievienojums Valsts galvenajam autoceļam A2, lai nodrošinātu drošu smagā transporta pārvietošanos.

Projekta "Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Amatas novada Drabešu pagasta Ieriķos" tiek realizēts darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" trešās projektu iesniegumu atlases kārtas "Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā pašvaldībās, kuras nav nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldības" ietvaros.

Projekta īstenošanas rezultātā, izveidojot un uzlabojot satiksmes infrastruktūru, labumu gūs vismaz 6 mazie un vidējie uzņēmēji, tiks izveidotas 10 jaunas darbavietas un nodrošinātas 416 197,41 EUR privātas investīcijas.

Ar skates Gada labākā būve Latvijā 2020 otrajai kārtai izvirzītajām būvēm ir iespēja iepazīties šeit.

Skates organizatori un Gadagrāmatas izdevēji ir Latvijas Būvnieku asociācija un Latvijas Būvinženieru savienība sadarbībā ar Būvniecības Valsts kontroles biroju, VAS Valsts nekustamie īpašumi, Rīgas Tehnisko universitāti, Latvijas Lauksaimniecības universitāti, RISEBA FAD, Latvijas Pašvaldību savienību, 15 būvniecības nozares sabiedriskajām organizācijām un žurnālu Būvinženieris.

Datums: 2021. gada 11. marts