Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Lokālplānojuma nekustamajam īpašumam "Valsts mežs 4246", Drabešu pagastā publiskā apspriešana

Cēsu novada dome 2023.gada 12.oktobrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.554 "Par lokālplānojuma nekustamajam īpašumam "Valsts mežs 4246", grozot teritorijas plānojumu, nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai".

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir grozīt teritorijas plānojumu, lai  nekustamā īpašuma "Valsts mežs 4246" zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 42460070188 daļai (3,59 ha) noteiktu funkcionālās zonas Lauksaimniecības teritorijas ar apšzonu (L2), kas dos tiesības paplašināt esošo SIA "EKJU" ražotni (koka āra mēbeļu izgatavošana). 

Lokālplānojuma redakcijas publiskās apspriešanas laiks: no 2023.gada 14.novembra līdz 12.decembrim (ieskaitot). 

Informācija par publisko apspriešanu pieejama Cēsu novada pašvaldības portālā www.cesis.lv, Amatas apvienības pārvaldes vietnē www.amata.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā "Teritorijas attīstības plānošana". 

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2023.gada 29.novembrī plkst.17.00 Ieriķu sabiedriskajā centrā, Lielajā iela 28, Ieriķos, Cēsu nov.

Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem iespējams iepazīties Cēsu novada pašvaldībā Klientu apkalpošanas centrā Raunas ielā 4, Cēsīs, un Cēsu novada Amatas apvienības pārvaldē "Ausmas", Drabešu pag., Cēsu nov., kā arī Cēsu novada pašvaldības portālā www.cesis.lv, Amatas apvienības pārvaldes vietnē www.amata.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”. 

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt (klātienē vai nosūtīt elektroniski dome@cesunovads.lv, vai pa pastu) Cēsu novada pašvaldībā – Raunas ielā 4, Cēsīs, vai iesniegt Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā "Teritorijas attīstības plānošana". Neskaidrību gadījumā var sazināties ar Cēsu novada pašvaldības galveno teritorijas plānotāju Madaru Jenerti pa tālr.26550131. 

Tiks pieņemti rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kas iesniegti līdz publiskās apspriešanas beigām. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, tas jānorāda iesniegumā. Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs.

Paskaidrojuma raksts
Grafiskā daļa
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Eksperta atzinums

 

Datums: 2023. gada 28. novembris