Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Par nekustamā īpašuma "Sērmūkšu karjers" elektronisko izsoli

Cēsu novada Amatas apvienības pārvalde izsludina Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Sērmūkšu karjers", Skujenes pagasts, Cēsu novads, kadastra Nr. 42780070131, kas sastāv no zemes gabala 11,0 ha platībā, uz kuras atrodas smilts-grants ieguves karjers un mežaudze, elektronisko izsoli ar augšupejošu soli. Elektroniskās izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē www.amata.lv, Cēsu novada Amatas apvienības pārvaldē un elektronisko izsoļu vietnē www.izsoles.ta.gov.lv. Sīkāka informācija par nekustamo īpašumu un tā izmantošanu, kā arī vienoties par nekustamā īpašuma apskati pa tālruni –27344270 (Teiksma Riekstiņa).

Nekustamā īpašuma sākumcena 95 600,00 EUR. Nodrošinājuma nauda – 10% no zemes gabala nosacītās cenas, t. i., 9560,00 EUR. Izsoles solis – 1000,00 EUR

Izsole notiks elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2022.gada 19.septembra plkst.13.00 līdz 2022.gada 19.oktobrim plkst.13.00. Izsoles pretendenti iesniedz pieteikumu izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2022.gada 19.septembra plkst.13.00 līdz 2022.gada 9.oktobrim plkst.23.59.

Pirms pieteikšanās izsolei iemaksāt izsoles nodrošinājuma naudu Cēsu novada pašvaldības (reģ. Nr.90000031048) bankas kontā AS "SEB banka", konta Nr. LV51UNLA0004013130835, ar norādi „Izsoles nodrošinājums elektroniskajai izsolei nekustamajam īpašumam "Sērmūkšu karjers"".

Dalības maksa 20,00 EUR saskaņā ar elektroniskajā izsoļu vietnē sagatavotu rēķinu  jāiemaksā Tiesu administrācijas norēķinu kontā.

Elektroniskās izsoles noteikumi
NĪ "Sērmūkšu karjers" vērtējums

Datums: 2022. gada 15. septembris